Saigon Talk Salon

Saigon Talk Salon’s members gồm các thành viên đến từ Đài Loan, đến với một đất nước mới thật không
dễ dàng. Và họ là nhưng người trẻ nhiệt huyết, gặp gỡ và chia sẻ với nhau về văn hóa cũng như các hoạt
động trong cộng đồng, hỗ trợ cộng đồng của mình về các trải nghiệm mới mẻ ở đất nước Việt Nam này.
Cùng ngôn ngữ nên họ có thể dễ dàng chia sẻ với nhau hơn. Meander vinh dự là nơi để các bạn thành
viên của Saigon Talk Salon gặp nhau mỗi tháng, nơi đây nhưng trải nghiệm về Việt Nam bắt đầu được
chia sẻ.

Moving to a new country might not be easy. That’s why having a community that shares the same
culture and speaks the same language as you do is just a wonderful thing. With that in mind, Meander
Saigon is beyond honored to be the platform hosting monthly meetups for Saigon Talk Salon’s members.
Here is where stories about experiences in Vietnam are to be shared and hence good times are to be
had as a result.

 

Photo Credit: Mervin
https://www.facebook.com/lee.mervin 

Recommended Posts